HỆ THỐNG MÃ NGUỒN THƯỜNG SỬ DỤNG

___

“Today is your opportunity to build the tomorrow you want.”

Phương pháp luận vĩ đại nhất trong thế giới. Biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được.

Triết học của nó sâu xa, tư tưởng của nó lớn lao, tính ứng dụng vượt ra ngoài cả ngành công nghệ, nó mô hình hoá và cụ thể hoá quy luật vận động của vạn vật trong vũ trụ. Nó tên là OOP.